ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГРАД - ПОЖЕГА

Opstina UB | objavljeni-novi-dokumenti-opstina-ub-2_1632141874.jpg

ЈАВНИ УВИД  у  НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА  БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН,  ДЕОНИЦА БЕОГРАД - ПОЖЕГА-0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21 ), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ

ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА

БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН,

ДЕОНИЦА БЕОГРАД - ПОЖЕГА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) одржаће се од 20. септембра до 04. октобра 2021. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у зградама скупштина општина Уб и Љиг, односно биће објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (http://www.mgsi.gov.rs) и јединицама локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.   

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана у писаној форми, јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 04.10.2021. године. Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 27. септембра 2021. године, у згради Општинске управе општине Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20б, у Убу, са почетком у 11 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 13. октобра 2021. године, са почетком у 11  часова, у згради Општинске управе општине Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20б, у Убу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.


Повезане вести