Јавна набавка бр.1.3.10/2020-Партерно уређење СЦ "Школарац"

Opstina UB | грађевински радови 2_1593428448.jpg

Предмет јавне набавке је партерно уређење СЦ „Школарац“, у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације и у смислу одредаба Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др.Закон и 9/2020)

Oзнака из општег речника набавке: 45233252 - Радови на површинском слоју улица.


Документи


Повезане вести