Одржана 3. седница Скупштине општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1695376095.jpeg

Скупштина општине Уб, 22. септембра 2023. године, одржала је 3. седницу у овој години, и донела следеће акте:

1. Из­ве­шта­ј о извршењу буџета оп­шти­не Уб за период 1. јануар – 30. јун 2023. године;

2. Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2023. годину;

3. Одлукa о измени Одлуке о реализацији Одлуке о буџету општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину;

4. Закључaк о прихватању Извештаја о раду КЈП ''Ђунис'' Уб за 2022. годину;

5. Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти Комуналном јав­ном пред­у­зе­ћу ''Ђунис'' на Одлуку о покрићу губитка за 2022. годину;

6. Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба на Одлуку о доношењу Прве измене и допуне  Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2023. годину;

7. Решење о именовању вршиоца дужности директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб;

8. Решење о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2023. годину;

9. За­кљу­чка о при­хва­та­њу Го­ди­шњег из­ве­шта­ја о ра­ду Пред­школ­ске уста­но­ве ''Уб'' из Уба за рад­ну 2022/2023 го­ди­ну;

10. Решење о давању сагласности на Го­ди­шњи план рада Пред­школ­ске уста­но­ве ''Уб'' из Уба за рад­ну 2023/2024 го­ди­ну;

11. Решење о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2024. годину, са пројекцијом за 2025. и 2026. Годину;

12. Ре­ше­ње о измени Решења о име­но­ва­њу чла­но­ва Управ­ног од­бо­ра Пред­школ­ске уста­но­ве “Уб” у Убу;

13. Решење о давању сагласности Установи културе ''Културни центар Уб'' на Одлуку о усвајању I измене Финансијског плана за 2023. годину;

14. Решења о давању сагласности на Ценовник услуга Установe културе ''Културни центар Уб'';

15. Решење о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић'' на Одлуку о усвајању I измене Финансијског плана за 2023. годину;

16. Одлука о матичним подручјима на територији општине Уб;

17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању на­зи­ва ули­ца у на­се­ље­ним ме­стима општине Уб;

18. Одлука о изменама и допунама Одлуке о награди-поклону ђаку прваку, нов­ча­ној на­гра­ди и награди књигом  уче­ни­ку, наставнику и професору и нов­ча­ној на­кна­ди сту­ден­ту де­ла тро­шко­ва сту­ди­ра­ња;

19. Одлука о измени и допуни Одлуке о одржавању улица и путева;

20. Одлука о измени и допуни Одлуке о при­вре­ме­ном по­ста­вља­њу и укла­ња­њу мон­та­жних и дру­гих обје­ка­та на јав­ним по­вр­ши­на­ма на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Уб;

21. Кодекс понашања запослених лица у органима општине Уб;

22. Правилник о поклонима са протоколарном наменом;

23. Одлукa о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб;

24. Школски одбор Техничке школе ''Уб'';

25. Школски одбор Гимназије ''Бранислав Петронијевић'';

26. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације ''Уб 2025''.

 Напред наведени акти, објављени су ''Службеном гласнику општине Уб'', број 25/2023 и 26/2023, и могу се преузети са означеног линка.


Повезане вести