Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763

Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1659092042.jpg

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове

 

у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), и чл. 85-95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

o  г  л  а  ш  а  в а

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763 на локацијама уз постојећа паркиралишта ауто-пута, на подручју К.О. Руклада, општина Уб

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763 на локацијама уз постојећа паркиралишта ауто-пута, на подручју К.О. Руклада, општина Уб на катастарским парцелама: 815, 816, 817, 818, 819/1, 819/3, 820/1,  819/2 и 820/2 К.О.Руклада.

 одржаће се од 05. АВГУСТА ДО 12. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб  (https://www.opstinaub.org.rs).

Носилац израде Урбанистичког пројекта је АУТО МАКИШ д.о.о Боре Станковића 16, Макиш, Београд (Чукарица).

Обрађивач плана  САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о; Немањина 6/IV; 11000 Београд одржаће јавну презентацију Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763 на локацијама уз постојећа паркиралишта ауто-пута, на подручју К.О. Руклада 10.08.2022.године  у просторијама Општине Уб (Скупштинска сала), Ул. Војводе Мишић бр.20Б са почетком у 11h.

Обрађивач предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради општинске управе Уб.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћене су Милена Ђокић и Анђелка Леонтијевић, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове општинске управе Уб.

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763 на локацијама уз постојећа паркиралишта ауто-пута, на подручју К.О. Руклада, општина Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 12. августом 2022. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.


Повезане вести