Обавештење о донетом решењу

Opstina UB | opstina-ub-24_1664357739.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине , на основу члана 25.  и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

       Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је донето решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „ Уб_центар 2 МУП“ – BA88 ВАУ88 ВАЛ88 ВАО88 чија се инсталација планира на постојећем објекту  на кп.бр.271/7 КО Уб, на територији општине Уб, носиоца пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд.

      Решењем о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носилац пројекта је обавезан да у свему испоштује мере заштите животне средине предвиђене предметном Студијом и да обезбеди програм праћења утицаја на животну средину.

       Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32, у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.

       Ово решење је коначно у управном поступку и против истог подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања.


Повезане вести