Општинска управа

Opstina UB | 1551878366-opstina-ub-46-sednice.jpg

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине,Председника општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Oпштинска управа образује се као јединствени орган. Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

У Општинској управи за вршење сродних послова, образују се унутрашње организационе јединице.

Начелника Општинске управе, поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник.


Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са статутом и актом о организацији Општинске управе.

Начелнику општинске управе престаје рад у општини пре истека времена на које је постављен у следећим случајевима:

1) ако поднесе писмену оставку;
2) ако ступи на функцију у државном органу или органу општине Уб;
3) ако му радни однос престане навршавањем радног века;
4) ако буде разрешен.


Општинско веће доноси решење о престанку рада у општини и о разрешењу Начелника општинске управе.
Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина, на предлог Општинског већа.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.


Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.


Организационе јединице у Општинској управи Уб су:


1. Одељење за општу управу и послове органа општине;
2. Одељење за финансије;
3. Одељење за инспекцијске послове;
4. Одељење за имовинско - правне послове, урбанизам и стамбено - комуналне послове;
5. Одељење за делатности установа и заштиту животне средине;
6. Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода;
7. Служба за послове локалног развоја и информисања;
8. Служба за опште послове и послове пријемне канцеларије.


Интерни ревизор у Општинској управи Уб је Јелена Јоксимовић.


Начелник Општинске управе
Марија Новаковић, дипломирани правник,
Tел. 014/411-622 – локал 103
e-mail: nacelnikou@opstinaub.org.rs


Повезане странице