Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури 2024

Opstina UB | opstina-ub-4_1720512545.jpg

На основу члана 76. став 1. и  2. Закона о култури (“Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 и 30/16 - испр., 6/20, 47/2021 i 78/2021 и 76/2023), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 105/16 и 112/17) Општинска управа општине Уб,  расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури

који својим квалитетом доприносе развоју  и презентацији културе у општини Уб

 

Расписује се Конкурс за доделу средстава из буџета Општине Уб за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у општини Уб у 2024. години у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету општине Уб у оквиру Раздела 5. Општинска управа, Глави 00 општинска управа Програм 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201 Развој културе и информисања, Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 Услуге културе, Позиција 70, Економска класификација 481941 Дотације невладиним организацијама  - Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури.

Конкурс се расписује за културну, односно културно - уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима:

-          позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)

-          уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација)

-          музичка интерпретација

II

Право учешћа на Конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности у култури, чије је седиште на територији општине Уб.

Подносилац програма/пројекта може бити искључиво правно лице регистровано за делатност из области културе, које није буџетски корисник у складу са чланом 74. Закона о култури.

III

Пријаву програма/пројекта у затвореној коверти доставити на адресу: Општинска управа Уб, Комисија за избор програма/пројеката у култури, улица Војводе Мишића 20Б, 14210 Уб, са назнаком:

“ПРИЈАВА  НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ УБ У 2024. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ“

Образац Пријаве на конкурс може се преузети на званичној интернет презентацији Општине Уб: www.opstinaub.org.rs.

Под потпуном пријавом подразумева се:

1.       уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2.       детаљан опис програма/пројекта;

3.       детаљно разрађен буџет програма/пројекта;

4.       подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора програма/пројекта

У прилогу обрасца пријаве доставити:

1.       Копија потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР)

2.       Статут правног лица подносиоца предлога програма/пројекта

3.       Одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога програма/пројекта

4.       Списак реализованих програма/пројеката у протеклих дванаест месеци пре расписивања конкурса

IV

Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Српски телеграф“ од 08.07.2024. године до 07.08.2024. године.

V

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати програми/пројекти на Конкурсу су:

·         Усклађеност програма/пројеката са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

·         квалитет и садржајна иновативност програма/пројеката;

·         Капацитети неопходни за реализацију програма/пројеката и то:

- Стручни, односно уметнички капацитети,

- Неопходни ресурси

·         Финансијски план – разрађеност и усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

·         Степен утицаја пројеката на квалитет културног живота заједнице.

Општина Уб неће финансирати:

-          програме/пројекте са комерцијалним ефектима,

-          програме/пројекте који су претходних година финансирани и Буџета Општине а нису реализовани,

-          Инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,

-          пројекте чије су једине програмске активности путовања, учешћа на конфренцијама, студијски програми и сл.

-          награде и спонзорства појединцима и организацијама

Приликом сачињавања листе, предност имају пројекти који предвиђају суфинансирање средствима из буџета Општине и који задовољавају критеријум одрживости.

VI

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране, као ни пријаве учесника конкурса за које је утврђено да су  претходних година средства потрошила ненаменски.

На предлог Комисије за оцену програма/ пројеката у култури која својим квалитетом доприносе развоју и презентацији културе у општини Уб, Начелник општинске управе доноси Одлуку о избору програма/пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Уб у 2024. години,  која ће бити објављена на званичној интернет страници општине Уб(www.opstinaub.org.rs).

На Одлуку о избору програма/пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Уб у 2024. години, учесници конкурса имају право на приговор у року од 8 дана од дана објављивања.

На основу Одлуке о избору програма/пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Уб у 2024. години, Начелник општинске управе општине Уб закључује појединачне уговоре о реализовању програма/пројеката којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

VII

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити у Општинској управи Општине Уб код Комисије за избор програма/пројеката или на телефон 014/411-622 локал 135.


Документи


Повезане вести