Организационе јединице

Основне унутрашње организационе јединице

 

1.       Одељење за општу управу и послове органа општине

2.       Одељење за финансије

3.       Одељење за инспекцијске послове

4.       Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско правне послове

5.       Одељење за делатности установа и заштиту животне средине

6.       Одељење за утврђивање наплату и контролу изворних прихода

7.       Служба за опште послове и послове пријемне канцеларије

 

Посебна организациона јединица

1.       Кабинет председника општине

 

У оквиру Општинске управе ван организационих јединица на пословима интерне ревизије органа општине систематизовано је радно место интерног ревизора, који за свој рад одговара непосредно начелнику Општинске управе.


Повезане странице