Оглас за закуп пословних просторија - локал број 2 у објекту Нове зелене пијаце у Убу

Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1637736724.jpg

ИЗДАЈЕ СЕ  у закуп пословни простор  којим Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, са седиштем у Убу, улица Вељка Влаховића број 6, МБ. 07098499; ПИБ: 101347777,  има право  коришћења по основу обављања комуналне делатности  управљање пијацама, у виђеном стању (закупац сноси све трошкове привођења локала намени), поступком јавног надметања, и то:

Пословни простор – локал  број 2 у објекту Нове зелене пијаце у Убу (Друга фаза), ближа локација  улаз у локал број 1 из улице Ивана Миловановићa; изграђен на кп. бр. 269/2  КО Уб, власништво Општине Уб; нето површине 51,53 m2 од тога: продајни простор од 45,45 m2,  WC 1, 2,71m2, и WC2,  3,37 m2 (површине узете из Скице посебног дела објекта  „Етажирање посебних делова објекта 2 (два)  локала на новој пијаци кп. бр. 269/2 КО Уб“, урађеног од стране Геодетског бироа ГЕО УРБАН, са седиштем у Убу улица Краља Петра I ослободиоца број 72,  дана 28. 04. 2021. године).
Број водомера локала:  3963637.


Документи


Повезане вести