ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб

Opstina UB | oglas-za-otudjenje-iz-javne-svojine-opstine-ub_1559902232.jpg

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015)) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), Општина Уб, расписује ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 789/1 у површини од 0.96.71 ха и катастарске парцеле 790/19, у површини од 0.04.18 ха, обе уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, а које се налазе у зони комерцијалних делатности. Преузмите комплетак текст огласа НАПОМЕНА: како је оглас објављен дана 10.02.2018. године у дневном листу “Српски Телеграф” који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, јавно отварање понуда биће одржано 12.03.2018. године у 13 часова у Скупштинској сали Општине Уб, ул. Војводе Мишића 20-б.


Повезане вести