Одржана 6. седница Општинског већа у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1678873963.jpeg

Веће је разматрало и донело следеће акте:

I Утврдило предлоге аката и исте доставило Скупштини општине Уб на разматрање и усвајање:

1. Закључка о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2022. годину;

2. Решења о да­ва­њу са­гла­сно­сти на Статут Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из Уба;

3. Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб.

II Донело, из своје надлежности, следеће акте:

4. Закључак о давању одобрења Техничкој школи ''Уб'' за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке - набавка електричне енергије за потребе установе, за 2023. годину;

5. Закључак о давању одобрења Техничкој школи ''Уб'' за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке - набавка пелета за огрев за потребе установе, за 2023. годину;

6. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња Предшколској установи ''Уб'' за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке добара – електрична енергија;

7. Закључак о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке  – Камени материјал за одржавање макадамских коловозних конструкција;

8. Програм o од­ре­ђи­ва­њу ме­ста и тех­нич­ким усло­ви­ма за при­вре­ме­но по­ста­вља­ње мон­та­жних и дру­гих обје­ка­та на јав­ним по­вр­ши­на­ма;

9. Закључак о давању одобрења Основној школи ''Душан Даниловић'' Радљево за закључење уговора за реализацију јавне набавке – набавка услуга – превоз деце полазника предшколског програма и ученика за 2023 годину.

Акте донете на овој седнице можете преузети овде.


Повезане вести