Јавни увид у нацрт измене и допуне Плана генералне регулације “Уб 2025”

Opstina UB | opstina-ub-24_1713352090.jpg

Општинска управа општине Уб, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

ОГЛАШАВА Јавни увид

у нацрт измене и допуне Плана генералне регулације

“Уб 2025.” 

Јавни увид у нацрт планског документа, обавиће се у трајању од 15 дана, почев од 18.04.2024. године, закључно са 03.05.2024. године.

Нацрт планског документа биће изложен у згради Општинске управе општине Уб, Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, 14210 Уб,  ул. Војводе Мишића бр.20Б, канцеларија бр. 14, као и на интернет страни Општине Уб (opstinaub.org.rs).

Измене и допуне плана се односе на границу проширења Целина Б – источно проширење (КО Стубленица) чија је површина око 263,5 ha ради потребе проширења регулације државног пута IIA реда 145 (Уб- Бргуле) од стационаже км 18+652,8 до км 18+708,29 у делу који се односи на изградњу саобраћајног прикључка пословног објекта - RETAIL PARK ТРЖНИ ЦЕНТАР "GO SHOP".

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 14, од 7 до 15 часова. Особe за контакт Анђелка Леонтијевић и Милена Ђокић.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Уб, Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, 14210 Уб,  ул. Војводе Мишића бр.20Б, лично на писарници или поштом, закључно са 07.05.2024. године.

Јавна презентација нацрта планског документа одржаће се 22.04.2024. године, у скупштинској сали општине Уб, са почетком у 10 сати.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 10.05.2024. године, у скупштинској сали општине Уб, са почетком у 14 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 


Документи


Повезане вести