Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб кп бр. 84/24

Opstina UB | opstina-ub-24_1676373414.jpg

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 16/2018 од 5. марта 2018.године),  Општина Уб расписује

ОГЛАС

за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем писмених  понуда, катастарске  парцеле  број  84/24 , земљиште у грађевинском подручју, пашњак 2. класе, у површини од 609м2,  уписане у лист непокретности 2687,  КО Уб, као јавна својина 1/1,  општине Уб, улица Војводе Мишић 20б.

 

Предмет отуђења: катастарска  парцела број  84/24 , земљиште у грађевинском подручју, пашњак 2. класе, у површини од 609м2,  уписане у лист непокретности 2687,  КО Уб, као јавна својина 1/1,  општине Уб, улица Војводе Мишић 20б.

Парцела која је предмет отуђења је оптерећена тако што се на њој налазе електро (подземни и надземни кабал) и водоводне  инсталације које прелазе преко исте и утичу на њену изграђеност.  Купац парцелу купује у описаном виђеном стању, без права да од Општине Уб тражи трошкове евентуалног измештања постојећих инсталација.

Почетна цена за отуђење јавним надметањем је прометна цена утврђена у складу са чланом чланом  29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/2016)  и решењем Председника општине број 46-50/22-01 од 25. јануара 2022. године, и износи не ниже од од 1.759,63 динара по 1м2, односно 1500 еур-а по једном ару, што  износи 1 071 614,67 динара за целу парцелу, обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан  31. октобра  2022. године који износи 117,3088 динара.

Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда. Купопродајна цена непокретности утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана пријема решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Уб. Купопродајна цена биће умањена за износ уплаћеног депозита.

Трошкови потврде уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла, падају на терет купца.

 Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне цене.

Право учешћа на конкурсу имају правна и физичка лица која испуњавају услове огласа и  која до наведеног рока Општини Уб, ул. Војводе Мишића 20Б, поднесу понуду и уплате депозит у износу од 20% почетне цене, односно износ од  214 322,93 динара  на рачун општине Уб број 840-841151843-84, са позивом на број   74-105, по моделу 97.

Уплаћени депозит најповољнијег понуђача задржава се до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену. Депозит се задржава: 1. У случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, а не прихвати купопродајну цену. 2.Уколико изабрани понуђач који је потписао изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати 15 дана од дана пријема решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Уб, не заључи уговор и не уплати купопродајну цену; 3. Уколико најповољнији понуђач не потпише уговор и не уплати целокупну купопродајну цену у року прописаном огласом.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Поступак прикупљања понуда спроводи Комисија општине Уб за послове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног надметања и прикупљање писмених понуда(у даљем тексту: „Комисија“).

Понуда за учествовање у поступку прикупљања понуда јавним огласом (у даљем тексту: понуда) се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац  понуде.

Понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката, са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана.

Понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана.

Понуда предузетника мора да садржи: оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

  У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. Учесник уз понуду мора да достави потврду о уплати депозита.

  Учесник уз понуду мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији.

  Понуда мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног огласом.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.

  Услови за спровођење поступка прикупљањa понуда јавним огласом су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда. Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

  Понуђач који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда, пријаве два или више учесника и понуде исти износ цене, комисија ће затражити да у новом року, од три дана, понуђачи доставе другу понуду о висини цене, која мора бити већа од претходне понуде.

Рок за достављање понуде и припадајуће документације је  30 дана од дана јавног објављивања огласа у дневном листу Српски телеграф који се дистрибуира на целој територији Репулике Србије, до 12 часова на адресу: Општина Уб, 3. Војводе Мишића 20Б, Уб. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту општине Уб www.opstinaub.org.rs, истог дана кад буде објављен у дневним новинама и тада ће бити тачно назначен датум и час отварања понуда.

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у документацију (власнички лист, информација о локацији...) и разгледају непокретност све до дана јавног отварања приспелих понуда. Датум и време разгледања може се договорити на телефон број: 014/411-612.

Јавно отварање понуда ће бити одржано 13.03.2023 године, у 13. часова у Сали за састанке општине Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б, Уб.

За све додатне информације обратити се на телефон 014/411-612 Комисија општине Уб за послове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног надметања и прикупљање писмених понуда .


Повезане вести