Одржана 1. седница Скупштине општине Уб у 2021. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1617000518.jpeg

Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, одржала је 1. седници у текућој години, и на истој донела следећа акта:

1.      Измене Кадровског плана за 2021. годину општине Уб;

2.      Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2020. годину;

3.      Одлука о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

4.      Одлука о допуни Одлуке о погребној делатности;

5.      Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Уб;

6.      Одлуке о  редовном и инвестиционом одржавању базена, спортских терена и објеката на територији општине Уб;

7.      Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама oсновних комуналних услуга;

8.      Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама услуга коришћења базена, спортских терена и објеката које одржава КЈП „Ђунис“ Уб;

9.      Решење о именовању директора Комуналног јавног пред­у­зе­ћа ''Ђунис'' Уб;

10.  За­кљу­чак о при­хва­та­њу Извештаја о раду Установе културе ''Културни центар Уб'' за 2020. годину;

11.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2020. годину;

12.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2020. годину;

13.  Решење о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2021. годину, са Финансијским планом за 2021. годину;

14.  Решење о име­но­ва­њу ди­рек­то­ра Цен­тра за со­ци­јал­ни рад ''Уб'' у Убу.

       Напред наведени акти објављени су у ''Службеном гласнику општине Уб'' број 6/2021, који можепреузетети овде


Повезане вести