ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ - Одлука Уставног суда број ИУз-60/2021

Opstina UB | opstina-ub-49_1709630547.jpg

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ - Одлука Уставног суда број ИУз-60/2021

 

Одлуком Уставног суда бр.IУз-60/2021 од 14.02.2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. ства 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр.113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и

62/23) у делу који гласи: "одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или" и у делу који гласи: "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће", није у сагласности са Уставом.

 

Након ове Одлуке члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: "Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на које су плаћени допрноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства".

 

Како је дошло до измене у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019.г. могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног решења које је коначно и правоснажно. Рок за :подношење захтева за измену појединачног решења је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда одн. захтеви за измену појединачног решења се могу поднети до 14. августа 2024. године.

 

Захтеви за измену решења, породиља са пребивалиштем на територији општине Уб се подносе лично на адреси: Општинска управа Уб, Улица Војводе Мишића 20Б, 14210 Уб, шалтер 7 у времену од од 7- 15 часова.

 

Уз попуњен и потписан образац захтева неопходно је приложити и: личну карту на увид

фотокопију картице текућег рачуна.

 

У одељку документа испод текста дописа је образац Захтева за измену решења по Одлуци Уставног суда Републике Србије број ИУз-60/2021

 

 


Документи


Повезане вести