Обавештење регистрованим пољопривредним газдинствима

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1665382564.jpeg

На основу члана 13. став 1. и 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник Републике Србије" број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 1, 2. и члана 4. Одлуке о одређивању надлежног органа који доноси и управља средствима Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб ("Службени гласник општине Уб" број 2/2013 и 16/2016). Општинско веће општине Уб , 6. октобра  2022. Године,донело је:

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНЕ УБ ЗА 2022.ГОДИНУ

(Програм је објављен у ''Службени гласник општине Уб" број 23/2022)

 

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС'' број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Општинско веће општине Уб, донела је Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 2022.годину и то:

ОПИС ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ

Мера-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

Назив мере-РЕГРЕСИ

Шифра мере-100.1

*РЕГРЕС  ЗА  РЕПРОДУКТИВНИ  МАТЕРИЈАЛ    (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

 Корисници мере подршке из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја су регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Уб, тј. регистрована пољопривредна газдинства чије је седиште/адреса на територији општине Уб која пољопривредну производњу обављају на територији општине Уб.

Да би остварили право на средства из ове инвестиције подносиоци захтева морају користити репродуктивни материјал елитног порекла.

-Износ подстицаја по јединици мере 2.500,00 динара.

-Максимални износ подршке по кориснику за ову меру износи 100.000,00 динара.

-Укупан износ средстава из буџета  планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 3.000.000,00 динара.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

 Право на подстицаје остварују лица ако:

1)      су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;

2)      имају пребивалиште, односно седиште и пољопривредну производњу на територији општине Уб;

3)      по редоследу подношења захтева постоје расположива средства обезбеђених за ову намену у текућој буџетској години.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Подносилац захтева доставља следећа документа:

1)      Захтев за остваривање права на исплату регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), читко попуњен;

2)      Фотокопију личне карте са пребивалиштем на територији општине Уб;

3)      Фотокопију картице наменског рачуна;

4)      Фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за текућу годину;

5)      Обрачун подстицајних средстава за вештачко осемењавање попуњен од стране Службе за вођење матичне евиденције и селекције у сточарству;

6)      Фотокопије Пасоша за осемењене краве;

7)      Фотокопију Картона за вештачко осемењавање крава, издат од овлашћене; Ветеринарске службе која је извршила осемењавање или Радну листу;

 

 Захтев за остваривање права на исплату регреса за извршено вештачко осемењавање уматичених приплодних грла - јунице и краве, а по програму коришћења средстава опредељених за ову меру у 2022. години подноси се Општинској управи општине Уб, Војводе Мишића 20Б, на обрасцу - ,,Захтев за остваривање права на исплату регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)', (дат у прилогу програма) најкасније до 16. децембра 2022. године.

  Исплата регреса ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у текућој буџетској години на наменски рачун подносиоца захтева.

Обраду и контролу захтева врши Општинска управа општине Уб, а одобрава Општинско веће општине Уб.

Образц захтева - у прилогу


Документи


Повезане вести