ЈН бр. 1.2.18. Израда пројектно-техничке документације

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1564573601.jpeg

Предмет поступка набавке су услуге - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Техничке школе и Гимназије „Бранислав Петронијевић“  у Убу, на катастарским парцелама 265/1,265/2 и 265/3 КО УБ, у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији услуга из конкурсне документације, а све у складу са чланом 129. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,145/2014 и 83/2018), и Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке бр. 020-240/19-01 од 03.07.2019. године, ради закључења уговора.


Документи


Повезане вести