Јавна презентација за изградњу пословно - стамбеног објекта

Opstina UB | Enscape_2023-02-26-18-44-05_1677583472.jpg

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове

 у складу са чланом 60. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20 и 52/2021), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 76. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, број 43/2010)

 

o  г  л  а  ш  а  в а

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА,

СПРАТНОСТИ П+2+Пе

НА К.П. БР. 324/1 К.О. УБ

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности П+2+Пе на к.п. бр. 324/1 К.О. Уб, одржаће се од 28. ФЕБРУАРА ДО 7. МАРТА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб  (https://www.opstinaub.org.rs).

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта су Веселиновић Слободан и Веселиновић Зорица из Новака.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћење су Милена Ђокић и Анђелка Леонтијевић, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове општинске управе Уб, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради општинске управе Уб.

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности П+2+Пе на к.п. бр. 324/1 КО Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 8. мартом 2023. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.

Документацију можете преузети кликом на линк.


Повезане вести