Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове

у складу са чланом 60. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 3. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, број 43/2010)

o  г  л  а  ш  а  в а

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763, уз постојеће паркиралиште ауто-пута у смеру према Београду, на кат. парцели 815 К.О. Руклада, општина Уб

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763, уз постојеће паркиралиште ауто-пута у смеру према Београду, на катастарској парцели 815 К.О. Руклада, општина Уб, одржаће се од 01. СЕПТЕМБРА ДО 08. СЕПТЕМБРА 2023.  ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб  (https://www.opstinaub.org.rs).

Урбанистички пројекат је урађен од стране Саобраћајног института ЦИП д.о.о., Београд у име инвеститора „АУТО МАКИШ“ д.о.о. Београд.

У складу са чланом 89. Став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) потврђивање урбанистичког пројекта у надлежности је Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради општинске управе Уб.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћене су Милена Ђокић и Анђелка Леонтијевић, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове општинске управе Уб.

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763, уз постојеће паркиралиште ауто-пута у смеру према Београду, на кат. парцели 815 К.О. Руклада, општина Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 10. септембром 2023. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.

 

 

 

 

 


Документи


Повезане вести