ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1684753434.jpg

Општинска управа општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

 

ОГЛАШАВА

 

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације подручја соларне електране

ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 22.05.2023. год. закључно са 06.06.2023. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Уб,  Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Уб, Војводе Мишића бр. 20 Б, канцеларија бр.14, као и на интернет страни Општине Уб (www.opstinaub.org.rs).

 

Општинска управа општине Уб, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Милена Ђокић, начелник Одељења.

 

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Уб, Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Уб, Војводе Мишића бр. 20 Б, лично на писарници или поштом, закључно са 06.06.2023. год.

 

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Уб, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине   Уб.

 


Документи


Повезане вести