О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1667302290.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 25.  и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је донето решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину пројекта Кланица „СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња), капацитета за расецање 35.000,00 кг дневно ( говеда, овце/козе, свиње) и производњу уситњеног меса 1.000,00 кг дневно, на к.п.бр.108/1 и к.п.бр.114 КО Трњаци, општина Уб, носиоца пројекта „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б. ДОО ТРЊАЦИ“, Трњаци, општина Уб, носиоца пројекта „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б. ДОО ТРЊАЦИ“, Трњаци, општина Уб.

      Решењем о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носилац пројекта је обавезан да у свему испоштује мере заштите животне средине предвиђене предметном Студијом и да обезбеди програм праћења утицаја на животну средину.

       Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32, у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.

       Ово решење је коначно у управном поступку и против истог подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања


Повезане вести