Одржана седница Скупштине општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1664189754.jpeg

Данас, 26. септембра 2022. године одржана је 4. седнице Скупштине општине Уб, у 2022. години. На дневном реду, 4. седнице, налазило се 18 тачака дневног реда. Скупштина општине Уб, прихватила је све предложене тачке дневног реда, у предложеном облику и донела, следеће акте:

 

1.  Одлука о утврђивању измена и допуна Пла­на ге­не­рал­не ре­гу­ла­ци­је ''УБ 2025''

2.   Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларних електрана “Златница 1” и “Златница 2” у делу насеља Чучуге, на територији општине Уб

3.   За­кљу­чак о при­хва­та­њу Из­ве­шта­ја о извршењу буџета оп­шти­не Уб за период 1. јануар – 30. јун 2022. године;

4.   Одлука о Првом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2022. годину;

5. Одлука о измени Одлуке о реализацији Одлуке о буџету општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022. годину;

6.     Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб;

7.      Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти Комуналном јав­ном пред­у­зе­ћу ''Ђунис'' на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама услуга коришћења базена, спортских терена и објеката које одржава КЈП „Ђунис“ Уб;

8.      Закључак о прихватању Извештаја о раду КЈП ''Ђунис'' Уб за 2021. годину;

9.      Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти Комуналном јав­ном пред­у­зе­ћу ''Ђунис'' на Одлуку о покрићу губитка за 2021. годину;

10.  Решење о да­ва­њу са­гла­сно­сти Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба на Одлуку о доношењу Прве измене и допуне  Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2022. годину;

11.  Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба;

12.  Решење о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2022. годину;

13.  За­кљу­чак о при­хва­та­њу Го­ди­шњег из­ве­шта­ја о ра­ду Пред­школ­ске уста­но­ве ''Уб'' из Уба за рад­ну 2021/2022 го­ди­ну;

14.  Решење о давању сагласности на Го­ди­шњи план рада Пред­школ­ске уста­но­ве ''Уб'' из Уба за рад­ну 2022/2023 го­ди­ну;

15.  Решење о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2023. годину, са пројекцијом за 2024. и 2025. годину;

16.  Решење о давању сагласности  на Ценовник услуга Установе културе ''Културни центар Уб'';

17.  Одлука о измени Одлуке о обра­зо­ва­њу Шта­ба за ван­ред­не си­ту­а­ци­је оп­шти­не Уб;

18.  Решење о измени Решења о име­но­ва­њу чла­но­ва Школ­ског од­бо­ра Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу.

Донети акти објављени су у ''Службеном гласнику општине Уб'':

број 22 (акти од редног број 1. и 2.. и под редним бројем 18.) и

број 21 (акти од редног броја 3.закључно са редним бројме 17.)


Повезане вести