УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ БИБЛИОТЕКЕ И УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКA РАЗРАДA ЛОКАЦИЈЕ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1632333551.jpeg


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ 

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове

 

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 3. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, број 43/2010)

 

o  г  л  а  ш  а  в а

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

у

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ БИБЛИОТЕКЕ И

УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКA РАЗРАДA ЛОКАЦИЈЕ

НА К.П. БР. 121, 122, 123/1, 123/19, 123/20 И 124 КО УБ

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката изградњу библиотеке и Урбанистичко - архитектонскa разрадa локације на к.п. бр. 121, 122, 123/1, 123/19, 123/20 и 124 КО Уб, одржаће се од 23. СЕПТЕМБРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб  (https://www.opstinaub.org.rs).

Носилац израде Урбанистичког пројекта је Општина Уб, Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради општинске управе Уб.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћене су Милена Ђокић и Анђелка Леонтијевић, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове општинске управе Уб.

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу библиотеке и Урбанистичко - архитектонску разраду локације на к.п. бр. 121, 122, 123/1, 123/19, 123/20 и 124 КО Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 30. септембром 2021. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.


Документи


Повезане вести