ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗРАДИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Opstina UB | neden-ekoloji-onemlidir_1711543430.jpg

        Одељење за делатност установа и заштиту животне средине, обавештав јавност да је донето Решење број 000757324 2024 07663 004 005 380 001 од 26. марта 2024. године, да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат-"ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ-ПРАСИЛИШТЕ СА ЈАМОМ ЗА ТЕЧНИ СТАЈЊАК" Чучуге бб на к.п. број 71/2 К.О. Чучуге, општина Уб, носиоца пројекта Дејана Јоивића из Улице Вука Караџића број 40/1/2, 14210 Уб.

        Решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, објављена у "Службеном гласнику РС" број 114/2008) јер се предметни пројекат налази на листи II.

          Носилац пројекта и заинтересована лица могу извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине у Београду а подноси се преко овог органа.


Повезане вести