Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Уб у 2024. години

Opstina UB | opstina-ub-24_1709201723.jpg

На основу члана 18-25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/2023), члана 8. став 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 73/19),

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 9/22 и 32/2023),  

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 6 од 26. јануара 2024. године),

Одлуке о привременом финансирању буџета Општине Уб за  период јануар - март 2024. године („Службени гласник Општине Уб”, бр. 40/2023),

Члана 12. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/2019 и 92/2023) и

Закључка о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Уб у 2024. години бр. 06-35-1/2024-01 од 29. фебруара 2024. године

ОПШТИНА УБ

Општинско веће општине Уб 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Уб у 2024. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Уб за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Уб у 2024. години, износе 4.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.800.000,00 динара.

II  ПРАВО УЧЕШЋА 

На конкурсу може учествовати:

1.      издавач чији је медиј уписан у Регистар медија у складу са законом, и који има одговарајуће овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који уређује електронске медије односно који је уписан у Регистар медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије, када се ради о електронским медијима;

2.      лице које се бави производњом медијских садржаја и које је уписано у Евиденцију произвођача медијских садржаја и које приложи доказ, не старији од 30 дана, да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који испуњава услове који је односе на издавача, изузев лица предвиђена чланом 52. став 1. Закона о јавном информисању и медијима;

3.      правно лице, односно предузетник са пројектом стручне едукације, унапређења професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања.

Учесници на конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити само микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи, односно лица која се баве производњом медијских садржаја са истим пројектом који је подржан на конкурсима Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и за који је корисник органу доставио извештај о реализацији пројекта. Под истим пројектом подразумева се пројекат чији је садржај у деловима 3.1, 3.2, 4.3, 4.4 и 4.5 Обрасца 1 битно истоветан садржају раније реализованог пројекта.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи са медијем у коме нису објављени основни подаци о медију у облику импресума.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода за обављање делатности у области јавног информисања. Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај и произведени медијски садржај односно доказ о реализацији пројекта.

Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а за које се утврди да су ненаменски трошена, односно да нису испунили уговорну обавезу.

Право учешћа на конкурсу немају лица која се налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су била у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Изузетно, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања, у складу са чланом 18. став 1. Закона, учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 80% оправданих трошкова, уколико се конкурс расписује за пројекте производње медијских садржаја чија комерцијална експлоатација није предвиђена, и то за:

1) производњу медијских садржаја намењених друштвено осетљивим групама, као што су деца и млади, жене, старе особе, социјално и здравствено угрожена лица, особе са инвалидитетом, припадници ЛГБТ заједнице, припадници етничких мањина и др.;

2) производњу медијских садржаја који су намењени очувању, изражавању културног идентитета како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине на свом матерњем језику и писму;

3) производњу медијских садржаја који промовишу и афирмишу теме из области науке, општег образовања укључујући и медијску писменост као део образовног система, здравственог образовања и образовања у вези са заштитом животне средине;

4) производњу медијских садржаја намењених информисању наших грађана у иностранству на српском језику, као и припадника српског народа који живи ван територије Републике Србије;

5) производњу медијских садржаја намењених представљању културног наслеђа и уметничког стваралаштва у земљи и иностранству.

Средства која се додељују, на расписаним конкурсима, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона и

2) мера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда.

На основу наведених критеријума, посебно се оцењује:

1) релевантност пројекта;

2) изводљивост пројекта;

3) праћење реализације пројекта;

4) капацитети предлагача пројекта;

5) доступност садржаја циљној групи;

6) буџет и оправданост трошкова.

На основу наведених критеријума сваки члан комисије оцењује:

1) да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторног тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

2) тежину прекршаја и учесталост понављања.

Пројекти производње медијских садржаја оцењују се на основу наведених критеријума, а у складу са бодовном листом чија је садржина и форма дата на Обрасцу 4 који се објављује на веб презентацији органа.

Пројекти за стручне едукације, унапређење професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања оцењују се на основу става 2. тач. 1), 2), 3), 4) и 6) члана 17. Правилника, у складу са бодовном листом чија је садржина и форма дата на Обрасцу 5 који се објављује на веб презентацији органа.

На основу критеријума за оцену пројеката формира се бодовна листа за оцењивање пројеката, према којој се бодује сваки појединачни пројекат.

Пројекат бодује сваки члан комисије, а највећа оцена коју пројекат може добити је 100 бодова. Бодови свих чланова комисије се сабирају и деле са бројем чланова комисије.

Након утврђивања коначног броја бодова формира се ранг листа пројеката на основу којих комисија предлаже износе средстава за сваки подржани пројекат, у складу са опредељеним износом средстава за конкурс. Уколико два или више пројеката имају једнак број бодова, а износ преосталих средстава није довољан да се подрже сви пројекти, комисија ће предложити који пројекат ће бити суфинансиран и образложити свој предлог.

V  РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се до петка, 15. марта 2024. године. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

1.      Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу. Образац се преузима са сајта Општине Уб www.opstinaub.org.rs:

o  Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

o  Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2.      Копије следећих докумената:

o  Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;

o  Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

o  Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

o  Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

o  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

o  Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл). 

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем (Образац 3) предложе чланове комисије, Општини Уб, Општинском већу општине Уб. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и одговарајуће доказе за податке наведене у обрасцу пријаве.

Предлози за чланове комисије достављају се до петка, 15. марта 2024. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

Конкурс и обрасци за пријаву обjављују се на сајту Општине Уб www.opstinaub.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општинско веће општине Уб, Улица војводе Мишића 20 б, 14210 Уб, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2024. години”.

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну, односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење и његов пројекат се не разматра.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Уб www.opstinaub.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне:  014/411622.

На све обавезе које нису наведене у овом Конкурсу, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Сви подаци о личности који буду достављени Општинском већу општине Уб биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинског већа општине Уб која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.

Општинско веће општине Уб чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.


Документи


Повезане вести