Јавни позив заинтересованим лицима

24/06/2019 Јавни позиви

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско правне послове Општинске управе Општине Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б на основу члана 78. и 113. Закона о општем управном поступку упућује

Ј А В Н И   П О З И В

Ранковић (Продана) Боривоју и Томашевић (Продана) Цани и свим заинтересованим лицима који сматрају да се ова управна ствар тиче њихових права, обавеза или правних интереса.

За одржавање усмене јавне расправе за 22.07.2019. године са почетком у 11,30 часова у канцеларији 013 а у циљу давања изјаве у поступку експропријације непокретности и то кп.бр. 160/1 њива 3 класе у пов.од 0.16.82 ха и кп.бр. 160/4 њива 3 класе у пов.од 0.06.99 ха КО Каленић уписане у лн.бр. 3 за КО Каленић као приватна својина Ранковић Боривоја из Београда са уделом ¾ и Томашевић Цане из Уроваца са уделом ¼.

Напомена: Понети оставинска решења, уговоре и осталу документацију којом доказујете правни основ вашег одазивања позиву.


САВЕТНИК

Слађана Теодосић, дип.правник


Повезане вести