ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “УБ 2025.”

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1662444539.jpg

Општинска управа општине Уб, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

у нацрт ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

“УБ 2025.”

 

Јавни увид у нацрт планског документа, обавиће се у трајању од 15 дана, почев од 06.09.2022. године, закључно са 20.09.2022. године.

Нацрт планског документа биће изложен у згради Општинске управе општине Уб, Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, 14210 Уб,  ул. Војводе Мишића бр.20Б, канцеларија бр. 14, као и на интернет страни Општине Уб (opstinaub.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 14, од 7 до 15 часова. Особe за контакт Анђелка Леонтијевић и Милена Ђокић.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Уб, Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комналне послове, 14210 Уб,  ул. Војводе Мишића бр.20Б, лично на писарници или поштом, закључно са 21.09.2022. године.

Јавна презентација нацрта планског документа одржаће се 13.09.2022. године, у скупштинској сали општине Уб, са почетком у 12 сати.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 22.09.2022. године, у скупштинској сали општине Уб, са почетком у 14 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида.  


Документи


Повезане вести