ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1618310915.jpeg

Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу расписије

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

Документација се доставља у писарницу Општине или путем поште на адресу: Општина Уб Војводе Мишића 20Б 14210 Уб са напоменом „За јавни позив – за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању – избегла лица''.

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од 13. априла 2021. године до 13. маја 2021. године.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

На основу члана 9. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника број 40-197-3/19-01 од 28. јуна 2017. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу, образована решењем председника општине Уб бр. 40-197-1/19-01, дана 13. априла 2021. године, (у даљем тексту: Комисија), расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА ЗА КУПОВИНУ

СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ

У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ

 

Предмет јавног позива

I

Предмет јавног позива је  додела средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Уб,  укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу, све како би побољшали услове становања.                          

II

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 (једанмилиончетиристотинехиљадединара) по породичном домаћинству корисника и то: РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестатхиљада динара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом.

 

 

III  Услови за избор корисника

 

Члан 3.

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства

треба да испуне следеће услове:

1.     избеглички статус, и то:

-    да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

-   да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2.     да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине

3.     да су подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају

4.     да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5.    да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

6.    да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

7.    да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8.         да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9.     да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе - Стамбени програм у Републици Србији;

10.       да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

11.      да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

-      непокретност која је преузета из земљишних књига или

-      непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-  непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

-      непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

-  да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

12.          Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

IV Потребна докази

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1.     Попуњен и потписан образац пријаве;

2.        фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

3.       Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је са чипом);

4.       Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5.        Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности. Наводи из изјаве биће предмет провере од стране Комисије;

6.        Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

-     за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

-  за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;

7.       Доказ о приходима:

-Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

-Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

-Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) или уколико подносилац или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;

8.       За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

9.       Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10.        Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

11.       Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) - Лекарски налаз не старији од годину дана;

12.      За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13.      Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

14.      Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

15.       Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве;

16.      Доказ о власништву над сеоском кућом - лист непокретности не старији од шест месеци у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:

-    непокретност која је преузета из земљишних књига или

-    непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-  непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

-    непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

17.      Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

18.       Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

19.      Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

20.      Фотокопију личне карте продавца сеоске куће.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

 

V Mерила за избор корисника

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1.       Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства - 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи - 50 бодова.

2.      Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану - 20 бодова.

3.      Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1)      породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;

3.2)      породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;

4.      Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1)       домаћинство са једним дететом - 10 бодова;

4.2)       домаћинство са двоје деце - 20 бодова;

4.3)       домаћинство са троје или више деце - 30 бодова.

5.      Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова.

6.      Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1)      породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;

6.2)   породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;

7.      Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 10 бодова;

7.2)  породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8.      Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1)      по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова

његовог породичног домаћинства:

-         ако постоји делимична радна способност - 10 бодова

-         ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.

8.2)      по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног

домаћинства:

-         за телесно оштећење 100% - 20 бодова;

-         за телесно оштећење 90% - 15 бодова;

-         за телесно оштећење 80% - 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства

9.       Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства - 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се подносилац пријаве и чланови његоговог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

10.  Регистровано сеоско газдинство - 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

Члан 5.

Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

1)      има већи број малолетне деце;

2)       има већи број чланова породичног домаћинства;

3)       има трудну жену у породичном домаћинству;

4)       дуже борави на подручју општине/града и

5)       има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

 

VI Поступак за утврђивање листе реда првенства

 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања.

 

Документација се доставља у писарницу Општине или путем поште на адресу: Општина Уб Војводе Мишића 20Б 14210 Уб са напоменом „За јавни позив – за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању – избегла лица''.

 

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од 13. априла 2021. године до 13. маја 2021. године

 

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, као и на основу листе за процену сеоских кућа и спецификације грађевинског и другог материјала за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Одлука се објављујe на огласној табли општине Уб и на интернет презентацији општине Уб www.opstinaub.org.rs.

Против ове Одлуке подносилац пријаве може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

Након што одлуке по жалбама постану коначне, Комисија за избор корисника утврђује Коначну листу реда првенства.

Коначна листа се објављује на начин и на месту где је био објављен јавни позив.

На основу Коначне листе реда првенства, општина Уб, власник предметне непокретности – сеоске куће и корисник Помоћи закључују уговор о додели Помоћи којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора.

Након закључења уговора о додели Помоћи, власник непокретности – продавац сеоске куће и корисник Помоћи – купац сеоске куће закључују уговор о купопродаји непокретности.

Корисник Помоћи неће моћи да отуђи сеоску кућу у року од 5 (пет) година од дана уписа права својине у катастар непокретности.

Корисник Помоћи је дужан да предметну сеоску кућу користи са члановима породичног домаћинства са којима је остварио право на Помоћ.

Општина и корисник Помоћи закључују уговор о додели Пакета помоћи.

Број: 40-197-4/19-01

У Убу, 13. априла 2021. године

Председник Комисије

                                                               Зорица ЈовановићПовезане вести