Уверење о слободном брачном стању

УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ

 

 

 

Потребна документација:

 

·         Захтев

·         Уверење о држављанству

·         За лице са којим жели да закључи брак: копија извода рођених, пасоша за страног држављанина

·         Копија личне карте, очитана лична карта, ако је чипована, уверење о пребивалишту (издато од Полицијске станице у Убу), ако чип није могуће очитати. Фотокопија пасоша, ако лице борави у иностранству, а не поседује личну карту.

·         Доказ о уплаћеној такси

·         По потреби, и друга документација

 

Напомене везано за документацију:

·         Документа се предају у оригиналу.

·         У случају да се уверење тражи преко пуномоћника, пуномоћје мора да буде оверено.

Републичка такса

Сврха: за уверење о слободном брачном стању

         Прималац: Републичка администативна такса

         Износ: 1.200,00 динара

         Уплатни рачун: 840-742221843-57

         Број модела: 97

         Позив на број: 74-105

         Општинска услуга

         Сврха:Општинска административна такса

    Прималац: Буџет општине Уб

    Износ: 50,00 динара.

          Уплатни рачун: 840-742251843-73

          Број модела: 97

          Позив на број 74-105

 

Напомена:

Уверење се издаје по месту уписа у матичну књигу рођених.

 


Повезане странице