Oдељење за делатности установа и заштиту животне средине

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

·         Одељење за делатности установа и заштиту животне средине  обавља послове који се односе на обезбеђивање права и услуга социјалне заштите на територији општине у складу са законом и актима општине.

·         Одељење у првом степену решава: о додатним облицима заштите породиља на територији општине, на основу аката општине; о праву особа са инвалидитетом на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији општине, на основу аката општине.

·         Одељење врши послове који се односе на обезбеђивање додатних права учесника НОР-а, бораца, војних инвалида, породица палих бораца и цивилних инвалида рата у  области борачке и инвалидске заштите на основу аката општине. 

·         Одељење обавља послове државне управе које је република поверила општини у области социјалне, борачке и инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом, а односе се на: спровођење првостепеног управног поступка о признавању права на дечји додатак, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; спровођење првостепеног управног поступка о стицању статуса енергетски угроженог купца.

 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

 

 

Регулисање својства ратног војног инвалида

 

Регулисање својства мирнодопског војног инвалида

 

Регулисање својства цивилног инвалида рата

 

Право на породичну инвалиднину после смрти војног инвалида

 

Право на породичну инвалиднину породице палог борца

 

Регулисање својства ратног војног инвалида

 

Одељење за делатности установа и заштиту животне средине

 

Потребна документација:

·         Попуњен Захтев за признавање својства ратног војног инвалида

·         Доказ Војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним сукобима и околностима повређивања

·         Медицинска документација о лечењу

·         Уверење о држављанству

·         Доказ о пребивалишту

 

Место набавке обрасца: Код референта или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Писарница општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 106

 

Регулисање својства мирнодопског војног инвалида

 

Одељење за делатности установа и заштиту животне средине

 

Потребна документација:

·         Попуњен Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида

·         Доказ Војне поште или МУП-а о одслужењу војног рока и околностима повређивања

·         Медицинска документација о лечењу

·         Уверење о држављанству

·         Доказ о пребивалишту

 

Место набавке обрасца: Писарницa општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Писарница општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 106

 

Регулисање својства цивилног инвалида рата

 

Одељење за делатности установа и заштиту животне средине

 

Потребна документација:

·         Попуњен Захтев за признавање својства цивилног инвалида рата

·         Извештај МУП-а о околностима и начину повређивања

·         Медицинска документација о лечењу

·         Уверење о држављанству

·         Доказ о пребивалишту

 

Место набавке обрасца: Писарницa општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Писарница општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 106

 

Право на породичну инвалиднину после смрти војног инвалида

 

Одељење за делатности установа и заштиту животне средине

 

Потребна документација:

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину

[ОБРАЗАЦ - PDF]

·         Попуњен Захтев за признавање права на породичну инвалиднину

·         Доказ о смрти војног инвалида

·         Доказ о сродству са лицем по коме се остварује право

·         Уверење о држављанству

·         Доказ о пребивалишту

 

Место набавке обрасца: Писарницa општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Писарница општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 106

 

Право на породичну инвалиднину породице палог борца

 

Одељење за делатности установа и заштиту животне средине

 

Потребна документација:

·         Попуњен Захтев за признавање права на породичну инвалиднину

·         Доказ Војне поште или МУП-а да је лице по коме се остварује право, погинуло или нестало под околностима утврђеним законом (доказ о смрти)

·         Доказ о сродству са лицем по коме се остварује право

·         Уверење о држављанству

·         Доказ о пребивалишту

 

Место набавке обрасца: Писарницa општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Писарница општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 106

 

 

 

Накнада зараде односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета (Закон о финансијској подршци породици са децом „Сл. гласник РС“ број 113/2017 и 50/2018 - примењује од 01.07.2018. године)

 

Накнада зараде односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге дететаНакнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица (у даљем тексту: запослени код послодавца).

Запослени који је засновао радни однос након рођења детета, може остварити право на накнаду зараде односно накнаду плате током одсуства чија се дужина трајања рачуна од дана рођења детета.

Накнаду зараде, односно накнаду плате остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета.

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља.

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља.

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за децу различитог реда рођења, не могу истовремено користити оба родитеља.

Накнаду зараде односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета као и остале накнаде по основу посебне неге детета може остварити један од родитеља детета млађег од 5 година коме је због тешког степена психофизичке ометености неопходна посебна нега, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању.

Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица запослена код послодавца, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће.

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате, запосленог који је засновао радни однос након рођења детета, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа.

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства.

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија се дељењем збира основица са 18 и не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева. II Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, за дете рођено 1. јула 2018. године и касније, може остварити мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала приходе:

1.       а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу незапослености;

2.       по основу самосталног обављања делатности;

3.       као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана;

4.       по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;

5.       по основу уговора о делу;

6.       по основу ауторског уговора;

7.       по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа.Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може остварити и мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник.

Право на остале накнаде може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ детета.

Право на остале накнаде може истовремено остварити и мајка (усвојитељ, хранитељ или старатељ) која је по основу радног односа остварила право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, а која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала напред наведене приходе (тачка 1. до 7.), подношењем посебног захтева.

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању од годину дана од дана рођења детета, без обзира на ред рођења детета.

Изузетно, за лице које остварује и право на накнаду зараде, односно накнаду плате, право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању од годину дана од дана отпочињања права на породиљско одсуство.

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује мајка у трајању од три месеца од дана рођења детета, ако се дете роди мртво или умре пре навршена три месеца живота, односно до смрти детета уколико оно умре касније.

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета, може остварити и отац детета, уколико мајка није жива, ако је напустила дете, или ако је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Право на остале накнаде по основу посебне неге детета остварује се у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом и прописима који регулишу остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета за лица запослена код послодавца.

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може се поднети до истека законом утврђене дужине трајања права које се остварује.

Право на остале накнаде по основу посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Право на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена и право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада, покреће се подношењем захтева за вештачење здравственог стања детета.

Захтев за вештачење, са медицинском документацијом, може се поднети 45 дана пре истека одсуства са рада ради неге детета и подноси се надлежном органу јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта подносиоца захтева.

Медицинска документација која је потребна за вештачење здравственог стања детета подразумева:

1.       налаз изабраног лекара који садржи процену функционалности детета по развојним доменима (на основу непосредног прегледа, налаза развојног саветовалишта или других лекара специјалиста и здравствених сарадника) или образац пријаве детета са сметњама у развоју,

2.       налазе других лекара специјалиста,

3.       налазе здравствених сарадника,

4.       другу документацију битну за остваривање права.По спроведеном вештачењу, Првостепена комисија даје мишљење о потреби да подносилац захтева, због здравственог стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета, односно да ради са половином пуног радног времена, односно даје мишљење о потреби да подносилац захтева, због здравственог стања детета оствари право на остале накнаде по основу посебне неге детета.

Првостепена комисија у мишљењу утврђује потребан период одсуства са рада, односно рада са половином пуног радног времена, као и потребу контролног прегледа, односно потребан период за који подносилац захтева може остварити право на остале накнаде по основу посебне неге детета.

Послодавац на основу мишљења доноси решење о праву на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и доставља га надлежном органу јединице локалне самоуправе и подносиоцу захтева одмах, уколико није уложен приговор на мишљење Првостепене комисије, односно уколико је уложен приговор, по добијању коначног мишљења Другостепене комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу мишљења комисије доноси решење о праву на остале накнаде по основу посебне неге детета одмах, уколико није уложен приговор на мишљење Првостепене комисије, односно уколико је уложен приговор, по добијању коначног мишљења Другостепене комисије.

Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета за лице из тачке 1. до 7. утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси, осим основице доприноса за приходе који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета.

Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета, за лице које је у периоду од 24 месеца пре рођења детета било пољопривредни осигураник, утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последња 24 месеца који претходе дану рођења детета.

Основица за остале накнаде по основу посебне неге детета за лице из из тачке 1. до 7.  утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси, осим основице доприноса за приходе који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу коришћења права.

Основица за остале накнаде по основу посебне неге детета, за лице које је у периоду од 24 месеца пре рођења детета било пољопривредни осигураник, утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последња 24 месеца који претходе месецу коришћења права.

Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета добија се дељењем збира основица са 18 односно дељењем збира основица са 24.

Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева.

Приликом утврђивања основице за остале накнаде не узимају се основице за приходе који имају карактер зараде, осим за лица која у моменту подношења захтева нису у радном односу, а у претходном периоду су остваривала приходе по основу зараде.II Остваривање права на накнаду зараде односно накнаду плате, као и обрачун накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета врши се на основу поднетог попуњеног обрасца захтева и следећих доказа:

1.       извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета – дознака;

2.       мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета, односно да ради са половином пуног радног времена;

3.       извод из матичне књиге рођених за децу;

4.       извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу осигурања, на дан подношења захтева;

5.       решење о праву на породиљско одсуство, решење о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, решење о праву на одсуство са рада ради неге детета и решење о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;

6.       извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног  осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће;

7.       извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа за лица која су засновала радни однос након рођења детета;

8.       извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака, уколико је коришћено ово право;

9.       потврда да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;

10.   решење о коришћењу породиљског одсуства или одсуства са рада ради посебне неге детета уколико се захтев односи на децу различитог реда рођења;

11.   решење о коришћењу одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета за децу различитог реда рођења;

12.   остали подаци који су од утицаја на утврђивање права а нису евидентирани у доступним евиденцијама.У случају из члана 95. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17):

13.   извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених;

14.   извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених.Надлежни орган управе јединице локалне самоуправе који води поступак обезбеђује доказ о просечној месечној заради у Републици Србији.

У захтеву за остваривање права наводи се и број текућег рачуна за исплату права, а фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.

Уколико је лице које подноси захтев у радном односу код више послодаваца, подноси захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате код сваког послодавца.Када отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, уз наведене доказе о праву се одлучује и на основу доказа о постојању разлога предвиђених чланом 94. став 5. Закона о раду, и то једног од следећих доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона:

1.       уверења органа старатељства да је мајка напустила дете;

2.       извода из матичне књиге умрлих за мајку;

3.       потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;

4.       извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке коју чине три лекара одговарајуће специјалности који је лече;

5.       решења којим је мајка лишена пословне способности;

6.       решења којим је мајка лишена родитељског права.Право на накнаду траје од дана испуњења услова до престанка разлога који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету, односно до истека породиљског одсуства.

По истеку права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, право на накнаду зараде, односно плате за време одсуства са рада ради неге детета, до истека 365 дана за прво и друго дете, односно две године за треће и свако наредно новорођено дете од дана отпочињања породиљског одсуства, остварује један од родитеља, на основу међусобног договора.

Када на основу међусобног договора родитеља, отац детета преузима коришћење права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета, подноси захтев, који се допуњује доказима у складу са Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом и међусобним договором родитеља у писменој форми, на основу којих се доноси решење.

Захтев за преузимање одсуства мора се поднети благовремено, и то најкасније до 8. у месецу за наредни месец.

Постигнути договор може се мењати једанпут током коришћења права.

Изузетно у оправданим случајевима постигнути договор може се мењати још једанпут.

Када на основу међусобног договора родитеља, отац детета преузима коришћење права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета, мајци од датума преузимања права престаје право на накнаду зараде.

Када на основу међусобног договора родитеља, отац детета, преузима коришћење права на негу детета приликом утврђивања висине накнаде зараде, односно плате за време одсуства са рада ради неге детета, основица накнаде зараде, односно накнаде плате утврђује се на исти начин као и основица накаде зараде односно накнада плате мајке.

Уколико је мајка детета користила и право на остале накнаде по основу рођења и неге детета врши се преиспитивање права у случају да висина ове накнаде и накнаде зараде коју је остварио отац детета прелази износ три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева.

Када, у складу са законом, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ поднесе захтев за накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета, уз доказе из члана 2. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом прилаже и уверење надлежног органа старатељства о чињеници смештаја детета у породицу односно о постојању статуса усвојитеља, хранитеља односно старатеља. 

Када, у складу са законом, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета остварује право на накнаду зараде, односно плате за време одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета, при утврђивању висине накнаде зараде, односно плате од утицаја су основице на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде односно плате, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства, а који су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева за остваривање права.

1. Подносилац захтева за накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета уз захтев прилаже:

А) решење послодавца о коришћењу породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

Б) извештај о привременој спречености за рад (мајке) у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

В) извештај о почетку прве привремене спречености за рад (мајке) ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака (уколико је коришћено ово право),

Г) фотокопију картице текућег рачуна.

2. Подносилац захтева за остале накнаде по основу рођења и неге детета уз захтев прилаже:

А) решење послодавца о коришћењу одсуства са рада (уколико је подносилац захтева у радном односу) и

Б) фотокопију картице текућег рачуна.

3. Подносилац захтева за накнаду зараде односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета уз захтев прилаже:

А) решење послодавца о коришћењу одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради коришћења одсуства са рада ради посебне неге детета и

Б) фотокопију картице текућег рачуна.

4. Подносилац захтева за остале накнаде по основу посебне неге детета уз захтев прилаже:

А) решење послодавца о коришћењу одсуства са рада (само уколико подносилац захтева истовремено остварује право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада  ради посебне неге детета) и

Б) фотокопију картице текућег рачуна.

ОСТАЛЕ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ПРИБАВЉА ОРГАН ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

 

Место набавке обрасца: Шалтер бр. 7 општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Шалтер бр. 7  општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 108 и локал 138

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

 

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

 

- фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,

- уверење о статусу стално настањеног странца за подносиоца захтева који је страни

држављанин,

- потврду о нето приходима исплаћеним у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, уколико доказ о приходима није могуће прибавити по службеној дужности,

- потврде о похађању програма припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру

предшколског образовања и васпитања на територији Републике Србије,

- потврде о редовном похађању наставе за децу школског узраста (основна и средња школа);

- доказ о власништву и квадратури стамбеног простора, уколико о томе нема података у

службеним евиденцијама надлежних органа (фотокопија пореског решења, уговора о

куповини непокретности, уговора о коришћењу непокретности, извода из земљишних књига -

власнички лист, уговора о закупу стана, уговора о поклону, решења о наслеђивању...),

- *потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,

- *мишљење интерресорне комисије, која је образована у складу са прописима из области

просвете,

- *акт о продужењу родитељског права,

- *доказ на основу кога се остварује статус самохраног родитеља (одлука надлежног органа о

вршењу родитељског права/ потврда казнено-поправне установе о издржавању казне затвора

дуже од 6 месеци...),

- *потврду-решење о старатељству или хранитељству;

- *потврду-решење о коришћењу права на новчану социјалну помоћ,

- *потврду-решење о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може

прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:

- податке из Матичне књиге рођених за сву децу у породици,

- податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,

- податке о пребивалишту свих чланова заједничког домаћинства,

- податак о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног

простора,

- податак о незапослености подносиоца захтева и одраслих чланова заједничког домаћинства;

- податке о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког

домаћинства,

- податак да ли се подносилац захтева или други члан заједничког домаћинства води као

порески обвезник у месту рођења и месту становања,

- *податак из Матичне књиге умрлих за преминуле чланове домаћинства,

- *податак да није остварено право на пензију.

Докази-подаци означени са * прибављају се само у случају доказивања тих статуса.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, МОЖЕ НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛОЖИТИ СВЕ ИЛИ НЕКЕ ОД ДОКАЗА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

 

Место набавке обрасца: Шалтер бр. 7 општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Шалтер бр. 7  општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 108 и локал 139

 

СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

 

 

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

 

 

1.УКУПАН ПРИХОД ПО ДОМАЋИНСТВУ У ЗАВИСНОСТИ ОД БРОЈА ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА и то:

 

 • до 14.848,60 динара за домаћинства са једним чланом;
 • до 21.619,25 динара за домаћинства са два и три члана;
 • до 28.385,45 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
 • до 35.696,30 динара за домаћинства са шест и више чланова.

 

2. СТАМБЕНИ СТАТУС ДОМАЋИНСТВА

 

Непоседовање друге стамбене јединице, осим стамбене јединице која по структури и површини одговара потребама домаћинства, сагласно прописима којим се уређују површински нормативи за станове у области социјалног становања (за једночлано домаћинство до 30 м², за двочлано до 52 м² , за трочлано до 65 м², за четворочлано до 75 м², за петочлано до 85 м², за шесточлано до 95 м², за домаћинства преко шест чланова за сваког наредног члана површина се увећава за 6 м²).

 

Енергетски угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије на следећи начин:

 • за домаћинство са једним чланом од 120 кWх месечно;
 • за домаћинство са два и три члана од 160 кWх месечно;
 • за домаћинство са четири и пет чланова од 200 кWх месечно;
 • за домаћинство са шест и више чланова од 250 кWх месечно.

 

Енергетски угрожени купац може стећи право на умањење месечне обавезе само за наведене количине електричне енергије, сходно броју чланова домаћинства и укупним месечним примањима, уколико му је месечна потрошња мања или једнака четворострукој наведеној количини електричне енергије.

У случају да је месечна потрошња већа од 4 пута а мања од 6,5 пута од напред наведене количине енергије, енергетски угрожени купац има право на половину одобреног умањења за тај месец.

Уколико је потрошња електричне енергије већа од 6,5 пута од наведене одобрене количине, сходно броју чланова домаћинства и укупним месечним примањима, енергетски угрожени купац НЕМА ПРАВО на умањење одобрене количине електричне енергије за тај месец.

 

Подносилац, уз захтев,прилаже следеће доказе:

 

 1. о идентитету подносиоца захтева и пунолетних чланова заједничког домаћинства (очитана или копирана лична карта у зависности од тога да ли је са чипом или без чипа) и попуњен образац изјаве (који се налази уз захтев) о давању сагласности службеном лицу које води поступак да за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција,а који су неопходни у поступку одлучивања;
 2. о пребивалишту и сродству за подносиоца захтева и чланове домаћинства (фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених (ИМКР), уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге венчаних (ИМКВ), изјава два сведока дата пред надлежним органом и други докази прописани законом којим се уређује општи управни поступак);
 3. о укупним месечним примањима и приходима (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца и др.), уверење надлежног органа за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености, уверење надлежне јединице Националне службе за запошљавање;
 4. доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности (прибавља службено лице по службеној дужности);

5.       уверење управе јавних прихода из места пребивалишта о приходима из самосталне делатности подносиoцa захтева и члановa домаћинства (или прибавља службено лице по службеној дужности);

6.       утврђеном порезу на имовину подносиoцa захтева и члановa домаћинства из места пребивалишта и из места рођења (прибавља службено лице по службеној дужности);

7.       последњи рачун за електричну енергију.

 

 

СТИЦАЊЕ СТАТУСА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА

 

Енергетски угрожени купац је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или здравље (односи се на чланове домаћинства који користе електро-медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији је рад неопходно напајање из дистрибутивне мреже).

На наведене кориснике се не примењују напред наведени критеријуми за утврђивање права, већ је потербна лекарска документација као доказ да члану домаћинства, које тражи статус енергетски угроженог купца, због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или здравље и последњи рачун за електричну енергију.

 

КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА И НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

 

Ако је подносилац захтева лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ и/или дечијег додатка, уместо напред побројаних доказа изузев последњег рачуна за електричну енергију уз захтев прилаже оригинал или оверен препис акта којим је утврђено једно од ових права.

У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ, којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

Докази се прибављају за месец који претходи месецу подношења захтева, осим ако посебним прописом није другачије уређено.

Ако је решење о стицању статуса угроженог купца донето на основу акта којим је утврђено право на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, решење се доноси са роком важења које је истоветан року важења акта којим је утврђено неко од наведених права.

Нови захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре истека рока важења решења.

Нови захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца по основу утврђених права на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатака може се поднети након доношења новог акта којим је утврђено право на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак.

 

ОБНОВА ЗАХТЕВА ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ СУ ВЕЋ СТЕКЛИ СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА, А ИСТЕКО ИМ РОК ВАЖЕЊА:

 

Уколико није дошло до промене података на основу којих је донето решење о стицању статуса угроженог купца за претходну календарску годину, а што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред органом јединице локалне самоуправе, уз захтев није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, изузев личне карте подносиоца захтева, доказа о укупним месечним примањима и приходима домаћинства.

По поднетом захтеву, а на основу чињеница утврђених у поступку, орган јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана подношења захтева, доноси решење о стицању статуса угроженог купца или решење којим се захтев одбија.

 

Место набавке обрасца: Шалтер бр. 7 општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Шалтер бр. 7  општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 108 и локал 134

 

БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

 

 

Особa са инвалидитетом, у смислу Правилникa о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним паркиралиштима („Службени гласник Општине Уб“ бр. 12/2015 и 7/2017), јесте лице са трајним последицама телесног и сензорног оштећења или болести, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, које се суочава са социјалним и другим ограничењима од утицаја на кретање, или има смањене могућности да под равноправним условима користи обележена паркинг места на јавним општим паркиралиштима.

Право утврђено правилником остварује особа која има утврђен статус особе са инвалидитетом:

1) војни инвалид и цивилни инвалид рата од I до IV групе;

2) лице коме је извршена категоризација, односно лице коме је утврђена инвалидност у складу са законом;

3) лице коме је утврђена категорија инвалидности по прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији општине Уб - право на паркинг карту у форми налепнице могу остварити категорије особа са инвалидитетом под условом да су:

1. војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе (100%-80% инвалидитета), којима је признато право на ортопедски додатак, по основу ампутације или тешког оштећења функције екстремитета, као и због губитка односно смањења вида на оба ока од 90% до 100%.

2. особе са губитком доњих екстремитета најмање 30% телесног оштећења;

3. особе са губитком горњих екстремитета најмање 60% телесног оштећења;

4. особе са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 90%.

Особе под тач. 1, 2, 3. и 4. достављају један од следећих докумената:

- Решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида од I до IV групе (100%-80%) са признатим правом на ортопедски додатак;

- Решење или уверење (издато у текућој години) комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења или губитка екстремитета;

- Решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења.

Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији општине Уб - право на паркинг карту у форми налепнице,  поред лица из става 1. овог члана могу да остваре и особе са инвалидитетом уколико испуњавају следеће услове:

а) трајно оштећење доњих екстремитета - 70%;

б) обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу;

в) губитак вида на оба ока - 100%, односно смањење обостраног вида - 90%

г) вишеструке сметње у развоју,

д) губитак слуха на оба уха - 100%

Особе под а), б) и в) достављају један од следећих докумената:

- Решење или уверење (издато у текућој години) комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења;

- Решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења.

Особе под г) и д) достављају један од следећих докумената:

- решење или уверење (издато у текућој години) комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења;

- решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења;

- решење о категоризацији;

- правоснажна судска одлука о лишавању пословне способности;

- решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и врсти сметњи у развоју;

- одлука надлежног суда о продужењу родитељског права.

Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији општине Уб особа са инвалидитетом може да оствари под условом:

а) да има пребивалиште на територији општине Уб (доказ: лична карта, односно пријава пребивалишта за малолетно дете);

б) да је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу).

Уколико је власник возила члан уже породице корисника (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни друг, ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне дозволе односно уговора о лизингу, потребно је доставити и другу документацију:

-лична карта корисника и члана уже породице (морају бити на истој адреси пребивалишта)

- извод из матичне књиге рођених/венчаних

- изјава два сведока оверена у суду или у општини

- решење надлежног центра за социјални рад о стављању под старатељство, односно смештаја у хранитељску породицу;

в) да приложи саобраћајну дозволу са UB регистарским ознакама.

Управа одлучује решењем на основу достављене документације у року од 30 дана од дана подношења захтева.

На основу решења управе, КЈП "Ђунис" Уб издаје паркинг карту у форми налепнице, за календарску годину.

Право на обележено паркинг место на јавним општим паркиралиштима може да оствари особа са инвалидитетом само за једно возило.

Право остварено овим правилником је лично право корисника и може да га користи само особа са инвалидитетом или пратилац, али само у присуству особе са инвалидитетом.

 

Место набавке обрасца: Шалтер бр. 7 општинске управе или преузмите овде PDF

 

Место предаје документације: Шалтер бр. 7  општинске управе

 

Место решавања предмета: I спрат, канцеларија 32

 

Рад са странкама: 07.00-15.00

 

Телефон за информације: 014/411-622, локал 108 и локал 134


Повезане странице