Агенција "Заштита на раду" доо Уб

38163279952Агенција "Заштита на раду" доо Уб, поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду од 25. августа 2008. године. Има пет запослених инжењера.__Обавља послове безбедности и здравља на раду за послодавце: Израда акта о процени ризика на радним местима, правилника и евиденција у области БЗР, обука запослених, израде Планова превентивних мера, елабората о уређењу градилишта, упутстава за безбедан и здрав рад на радним местима, заштита од пожара и сл...