О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1681380001.jpeg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 25.  и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

                                      О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је донето решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину пројекта ИЗГРАДЊЕ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА ЗА КОРИСНИКЕ АУТОПУТА Е-763 НА ЛОКАЦИЈАМА УЗ ПОСТОЈЕЋА ПАРКИРАЛИШТА АУТОПУТА НА ПОДРУЧЈУ РУКЛАДА, OПШТИНА УБ, КП 820/1 И КП 815 КО Руклада, носиоца пројекта

„ АУТО МАКИШ “ д.о.о. Београд – Чукарица, са седиштем у Београду, Чукарица, ул. Боре Станковића Макиш 16.

      Решењем о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носилац пројекта је обавезан да у свему испоштује мере заштите животне средине предвиђене предметном Студијом и да обезбеди програм праћења утицаја на животну средину.

       Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32, у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.

       Ово решење је коначно у управном поступку и против истог подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања


Повезане вести