ЈН бр.1.1.14/2019 Вакуумски систем

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1575454148.jpeg

Предмет јавне набавке мале вредности је „Вакуумски систем за аноксични третман, вакуумску конзервацију и заштиту архивске грађе“ - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији из конкурсне документације.

Ознака из општег речника набавке: 30191100-5- Опрема за архивирање.


Документи


Повезане вести