ЈН бр. 1.2.9/2019 – Технички преглед објеката

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1560514116.jpeg

Предмет поступка је јавна набавка услуга - Технички преглед објеката, према карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији. - у даљем тексту „Јавна набавка“, а све у складу са чланом 129. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,145/2014 и 83/2018)


Галерија


Документи


Повезане вести