Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општини Уб

Opstina UB | opstina-ub-48_1580903699.jpg


ОПШТИНА УБ, ОПШТИНСКА УПРАВА, на основу одредби чланова 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и др.Закон), члана 11,12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-8504/2019 од 28.08.2019,године, оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНИ УБ


 Општинска управа


1. Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Уб, у Убу, Ул. Војводе Мишића број 20Б.

2. Радно место које се попуњава: Радно место за „послове јавних набавки, управљања људским ресурсима и послови поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја“, у звању:  саветник -  један извршилац.

3. Опис послова радног места: учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама, обавља послове спровођења поступака јавних набавки, доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел уговора понуђача који је изабран, врши објављивање аката на порталу јавних набавки, врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку, припрема извештаје о спроведеним поступцима, прати извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима, води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације, у поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за комисију, а све уз редован надзор непосредног руководиоца.

Даље, врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно разврставање у звања, учествује у припреми нацрта правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, врши планирање и развој кадрова у органима општине, припрема нацрт Кадровког плана и праћење његовог спровођења у органима, развија систем оцењивања рада службеника, упознаје руководиоце унутрашњих организационих јединица са корацима и радњама у поступку оцењивања запослених, организује и руководи пословима оцењивања, систематски прати постигнућа службеника, врши анализу, процену и припрему предлога годишњег програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање, организује, реализује и врши анализу ефекта интерног и екстерног стручног усавршавања, а све уз редован надзор непосредног руководиоца.

Такође, прима захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, подноси годишњи извештај о радњама органа, предузетим у циљу примене ових прописа, прослеђује захтев уколико орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију или одбацује ако је непотпун, а тражилац га не употпуни, стара се о изради и објављивању Информатора о раду општине, његовом ажурирању и доступности заинтересованим лицима,  све уз редован надзор непосредног руководиоца.

4. Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

5. Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање:

-Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015);

- Закон о општем управном поступку (Сл. гласник РС бр. 18/2018);

- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);

- Закон о раду;

- Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 - аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС);

- Закон о заштити конкуренције ("Службени гласнику РС", бр. 51/2009 од 14.7.2009. године.);

- Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018);

- Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС бр. 48/91, 66/91, 44/98 –др. закон  49/99 – закон , 34/2001 – закон 39/2002);

- Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон);

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018);

- Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 113 од  17.децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018.);

- Кодекс понашања службеника и намештеника оптине Уб;

- Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалме самопуправе („Сл.гласник РС“ бр.95 од 30. новембра 2016.);

- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 113/2017);

- Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе;

- Закон о платама у државним органима и јавним службама (("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон);

- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017);

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);

- Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012);

- Закон о јавним путевима (Сл. гласник РС 41/2018);

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, испр., 64/2010, одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, одлука УС, 50/2013, одлука УС, 98/2013, одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014);

- Познавање рада на рачунару – практична провера (MS Office);

6.  Место рада: Уб, Ул. Војводе Мишића  број 20 Б 

7. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Уб, у Убу, ул. Војводе Мишића 20Б, са назнаком „За јавни конкурс“.

8. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Стефан Теодосић, дипл. правник, послови управљања људским ресурсима, телефон: 014/411-622 локал 147, e-mail: stefan.teodosic@opstinaub.org.rs .


9. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 10. Рок за подношење пријава: 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневним новинама „Српски Tелеграф“.

11. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област правних наука или друштвено-хуманистичких наука),оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, уговори и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

12. Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

13. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку,и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MSOffice), обавиће се почев од 04.02.2020. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Општинске управе општине Уб, у Убу, Улица Војводе Мишића 20Б, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

-Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

-Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника Општинске управе Општине Уб.

-Овај оглас објављује се на web страници www.opstinaub.org.rs, на огласној табли, a удневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то дневне новине Српски Tелеграф“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас

-Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Повезане вести