Председник скупштине

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.
Председник Скупштине може може поднети оставку. Оставка се обавезно подноси у писаној форми.

Даном разрешења односноно подношења оставке председнику Скупштине престаје мандат.
Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине општине, Скупштина општине на првој наредној седници констатује, без расправе, да је председнику Скупштине даном подношења оставке престао мандат председника Скупштине.

Председник скупштине може бити на сталном раду у општини. Одлуку о сталном раду у општини председника Скупштине доноси Скупштина општине одлуком о избору или посебном одлуком. Уколико председник Скупштине није на сталном раду у општини, има право на новчану накнаду у износу од 30% од плате председника Скупштине на сталном раду у општини.

Председник Скупштине у садашњем сазиву је г-дин Александар Дамњановић.


Повезане странице