ЈН бр. 1.1.2/2020 – Набавка каменог материјала

Предмет јавне набавке је Набавка каменог материјала за одржавање макадамских коловозних застора - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији добара из конкурсне документације.

Ознака из општег речника набавке: 14212310 – Камен за насипање.Документи


Повезане странице