Рани јавни увид ПДР ДВ 110 kV бр. 107/2

09/08/2019 Вести Актуелно
Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1565332803.jpeg

Општинска управа општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и чл.40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

 ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег

ДВ 110 kV бр. 107/2 “Тамнава западно поље” – ТС “Ваљево 3” у

ТС 110/35/10 kV “Уб”

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 09.08.2019.год. закључно са 24.08.2019.год. Материјал је изложен сваког радног дана, од 8.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Уб, 14210 Уб, ул. Војводе Мишића бр.20Б, канцеларија бр. 012, као и на интернет страни Општине Уб (www.opstinaub.org.rs).

 

Општинска управа општине Уб, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Благоје Цонић, дипл.инж.саобр.

 

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Уб, Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Убул. Војводе Мишића бр.20Б, лично на писарници или поштом, закључно са 24.08.2019.год.

 

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине  Уб.


Повезани садржај


Повезане вести