МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

27/11/2019 Вести Актуелно
Opstina UB | opstina-ub-71_1574922510.jpg

                                                                                МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ-0                                      

                                                               РЕПУБЛИКА СРБИЈА

                      МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

                                   

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18)

 

                                                                            оглашава

                                                                     РАНИ ЈАВНИ УВИД

                                                                        поводом израде

                          ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ

                                                         ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОЛУБАРА Б”

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Kолубара Б” је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 55/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 27. новембра до 11. децембра 2019. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Обреновац, Лазаревац, УБ и Лајоковац.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. децембром 2019. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.


Документи


Повезане вести