ЈН бр. 1.2.11/2019 – Превоз ученика на територији општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1563437618.jpeg

Предмет поступка је јавна набавка услуга - Превоз ученика I до VIII разреда до матичних школа на територији општине Уб у току школске 2019/2020. године , према карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији. - у даљем тексту „Јавна набавка“, а све у складу са чланом 31. и чланом 32. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015) као и у складу са члановима 26, 116, 119, 120, 163. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( „Службени гласник РС“ број 41/2009, 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. Закон, 9/2016-одлука УС 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018 и 23/2019), Одлуком о јавном превозу путника на територији општине Уб бр. 344-58/2019-01 од 29. марта 2019. године и Одлуком о покретању поступка набавке бр. 020-254/19-01 од 18.07.2019. године.

Преузмите конкурсну документацију:


Документи


Повезане вести