ЈАВНИ УВИД

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1670394547.jpg

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.

72/09, 81/09

- испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21 - у даљем тексту: Закон), и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена и Извештај о стртешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена на животну средину даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) одржаће од 07. до 22. децембра 2022. године у просторијама, скупштинa општинa Аранђеловац, Лајковац, Лазаревац, Обреновац и Уб, као и на интернет страницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре линк и јединица локалне самоуправе у обухвату плана.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана

у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са

22. децембром 2022. године. Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак 13. децембра 2022. године, са почетком у 10 часова, у згради РБ „Колубара”, ул. Светог Саве 1, у Лазаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 28. децембра 2022. године, са почетком у 10 часова, у згради РБ„Колубара”, ул. Светог Саве 1, у Лазаревцу.. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.


Повезане вести